אתר בבילוןעל ידי כניסה או שימוש באתר בבילון.קום BABYLON.COM ("האתר''), אתה ("המשתמש'') מביע את הסכמתך להתחייב לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים להיות כפוף לכל תנאי השימוש, מומלץ שלא להיכנס או להשתמש באתר או בשירותים של בבילון באתר זה (באופן כולל ''בשירותים'').

1. פרטי המשתמש
אתה מאשר בזאת לבבילון בע"מ (''בבילון'' או ''אנו'') ז"א כי אתה לא קטין, כלומר אתה בן שמונה עשרה (18) שנים לפחות; יחד עם זאת, הורה או אפוטרופוס חוקי של קטין\קטינה רשאי לאשר שימוש בסיסמה שלו לקטין\קטינה תחת פיקוח ההורה או האפוטרופוס.

2. מידע נאות
מידע או נתונים שסופקו על ידי או דרך השירות עשויים לכלול חומר פוגע או בלתי הולם. בכניסתך לאתר או על ידי השימוש בשירות הנך מקבל אחריות מלאה לקבוע האם המידע תואם את הצרכים או הרגישויות שלך.

3. זמינות
בבילון אינה מתחייבת כי השירות יהיה זמין 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אנו לא מתחייבים שהשירות יינתן כראוי או באופן מושלם. אם הגישה שלך לשירות מושעית או מופרעת, או מתרחשת תקלה כלשהי אשר מונעת את הגישה שלך לשירות, בבילון תנסה להחזיר את הגישה לשירות לתקנתה (במידה הנקבעת אך ורק על ידי בבילון, לפי שיקול דעתה). בבילון לא תהיה אחראית כלפיך בגין אי-זמינות השירות. בנוסף, בבילון שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לסרב להעניק גישה לשירות לאדם פרטי, לחברה לרשת, למוסד או כל גורם אחר שהפר את תנאי שימוש אלה, או להפסיק את מתן השירות כולו או חלקו.

4. זכויות קנייניות על נתונים ומידע
מידע ונתונים שסופקו על ידי או באמצעות השירות מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים הבינלאומיים של בבילון, ספקים שלה המהווים צד שלישי, או כל משתמש אחר המפרסם מידע באתר. המשתמש מאשר כי מידע ונתונים כאלה עשויים להכיל מידע קנייני אחר, והמשתמש יכבד את כל הזכויות הקנייניות האלה ועליו לנקוט באמצעי זהירות סבירים העשויים להיות נחוצים כדי להגן על מידע פרטי, סודי ומידע אחר קנייני וכל חומר מפני שימוש לא מורשה.

5. סימנים מסחריים.
הלוגו של בבילון ושמות המוצרים והשירות הם סימנים מסחריים או סימני שירות של בבילון (להלן: ''סימנים'') או של מי משותפיה. המשתמש מסכים שלא להציג או להשתמש, בכל אופן שהוא, כל סימן כלשהו של בבילון או חומר המוגן בזכויות יוצרים ללא הסכמה של בבילון מראש ובכתב. הסימנים המסחריים של צד שלישי, סימני השירות, הסמלים (לוגו) והשמות המסחריים המופיעים באיזה מאתרי האינטרנט שהם חלק מהשירות, הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

6. שימושים אסורים
אתה מסכים באופן מפורש לא להשתמש בשירות באופן האסור על פי כל חוק או תקנה, או כדי לאפשר הפרה של איזה חוק שהוא או תקנה. אתה מאשר שאתה יודע שהתנהגות אסורה כוללת, אך אינה מוגבלת, לשימוש בשירות בכדי לפלוש לפרטיות של צדדים שלישיים, להעביר או להעלות חומר פוגעני, גס, המהווה הוצאת דיבה, השמצה, הטרדה איום או פגיעה אחרת באמצעות השירות, העברה או העלאת וירוסים , תולעים, "סוסים טרויאניים'' או חומרים דומים אחרים על השירות או האתר, או לשכפל, לשלוח או להפיץ באמצעות השירות כל חומר המוגן על ידי זכויות יוצרים, או זכות קניינית אחרת, מבלי לקבל תחילה אישור בכתב של הבעלים שלה. אתה מסכים באופן מפורש לא לפגוע, לשנות או להתאים את השירות או כל תוכן שהוא.

7. הגבלות העתקה כלליות
אתה יכול:
א. להשתמש במוצר ברישיון כדלקמן: שימושים פרטיים: על ידי תחנת עבודה אחת בלבד (רישיון אחד לכל תחנת עבודה אחת); שימוש עסקי: לפי מספר התחנות עליהם שולם לבבילון בע"מ. המוצר מוגש באופן המאפשר שימוש על ידי תחנת עבודה אחת. זה אינו כולל את השימוש במחשב המחובר לרשת מחשבים. עבודה עם בבילון ברשת מחייבת רישיון נפרד (רישיון שרת בבילון). אסור לך להשתמש במוצר עבור יותר מתחנת עבודה אחת, אלא אם כן שילמת לבבילון בע"מ את דמי הרישיון המתאים; במקרה שיש יותר מתחנת עבודה אחת המשתמשת במוצר, עליך לשלם דמי רשיון עבור כל תחנת עבודה נוספת. במקרה שיש לך שאלות כלשהן לגבי מספר המשתמשים המותר עליך להתקשר מיד לבבילון בע"מ.

ב. להעתיק את המוצר למטרות גיבוי לפי הצורך.

ג. להעביר את המוצר והרישיון לצמיתות לכל אדם אחר, אם אותו אדם מסכים לקבל את כל התנאים וההגדרות של הסכם זה. אם אתה מעביר את המוצר עליך בעת ובעונה אחת להעביר את כל העותקים של המוצר לאותו האדם, או להשמיד את כל העותקים שלא הועברו.

ד לסיים רישיון זה על ידי השמדת המקור וכל העותקים של כל מוצר שהוא בכל צורה.

8. פיקוח על השירות
בבילון רשאית, לפי שיקול דעתה, לפקח על השירות והשימוש הנדון בו על ידי המשתמש, כדי לוודא קיום תנאי שימוש אלה, ולמנוע, ככל האפשר, שימוש בדרכי הונאה, שימוש לא חוקי או שימוש המנצל את השירות לרעה, בכפוף בכל עת להבהרה המתוארת בסעיף 10 להלן. בבילון גם רשאית להתערב ולחשוף כל תוכן, רשומה, שימוש, נתונים או מידע, במידת הצורך בכדי להגן על הזכויות של בבילון ולמלא את התחייבויותיה (במידה המתאימה), כולל, ללא הגבלה, עבור בקרת איכות טכנית או בקרת איכות השירות או כדי לציית לכל חוק, תקנה, או בקשה ממשלתית, הכל כפי שייקבע על ידי בבילון ולפי המותר על פי החוק המתאים. בבילון יכולה בנוסף, לפי שיקול דעתה, לסקור, לערוך, לסרב לפרסם או להסיר כל חומר או מידע המוגש או מועבר לשירות. על אף האמור לעיל, בבילון אינה מתחייבת או מבטיחה ואינה מחויבת על פי תנאי שימוש אלה לפקח, לבדוק, להקרין, לערוך או בכל דרך אחרת לשלוט בכל מידע או תכנים שנמסרו על ידי צד שלישי כלשהו.

9. ספקי צד שלישי
המשתמש רשאי להזמין או להשתמש בשירותים או מוצרים באמצעות שירותים של צדדים שלישיים שאינם קשורים לבבילון (''ספקי צד שלישי''). בכל הנוגע לשירותים אלה וסחורות המוזמנות מספקי צד שלישי, לרבות אך ללא הגבלה, לתנאים רכישה, תנאי תשלום, אחריות, שירות, תנאי רשיון, תחזוקה ואספקה, הם אך ורק בין ספקי הצד השלישי והמשתמש. בבילון אינה נושאת בכל אחריות או בייצוגיות בכלל בכל הקשור לכל מוצר שהוא או שירותים אלה הניתנים על ידי ספקי צד שלישי. המשתמש לא יחזיק את בבילון, ובבילון לא תחשב כצד או כמוטבת של צד שלישי בעסקאות כאלה, ללא קשר אם בבילון קיבלה הכנסות או תמורה אחרת בקשר עם העיסקה. בבילון לא תישא באחריות כלפי המשתמש בגין עלויות שהן או נזקים שנגרמו על ידי המשתמש או אדם אחר בקשר או ביחס לעסקאות עם צד שלישי. שימו לב - תעריפי המרה של שער מטבעות חוץ מסופקים תחת רשיון על XE.com המספקים כלי המרה לשערי מטבעות.

10. קישורים
בבילון אינה אחראית לתוכן ברשת האינטרנט או של דפי ה World Wide Web המופיעים מחוץ למסגרת השירות. לנוחיות חברי בבילון, בבילון מספקת קישורים למקורות מידע רבים. בבילון אינה מבטיחה את השימושיות, האיכות, ההתאמה או חוקיותם של כל האתרים אליהם בבילון עשויה לספק קישורים, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענת משתמש שתתכן ותעלה נגד בבילון ביחס לאתרים אלה.

11. כתב ויתור על אחריות
אתה מסכים באופן מפורש שהשימוש בשירות הוא לקיחת הסיכון שלך בלבד. אין לבבילון אחריות או ייצוגיות, לגבי איזה תנאי, התחייבות או הוראה - במפורש או במרומז, תחוקתי או אחר - לרבות אך לא מוגבל רק למצב, תנאים, איכות, עמידות, ביצועים, דיוק, אמינות, אי הפרה, סחירות או להתאמה למטרה מסוימת או שימוש מסויים בשירות שניתן על ידי בבילון. אחריות שכזו או התיימרות, תנאים, התחייבויות והתנאות אינם נכללים בזאת. בבילון אינה מתחייבת שהשירות יתאים לדרישות שלך או שהשירות יהיה ללא הפרעות, במועד, מאובטח או נטול שגיאות, או שכל מידע או נתונים שהתקבלו במסגרת השירות או באמצעותו יהיה נקי מזיהום על ידי וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים או כל דבר אחר שמתבטא כתוקף או בעל תכונות הרסניות. בבילון אינה מתיימרת לספק דבר לגבי ההתאמה של המידע שנמסר או מתקבל במסגרת השירות או באמצעותו למטרה כלשהי ולא לגבי הלגיטימיות שלו, החוקיות, התקפות, הדיוק, הנכונות, האמינות, האיכות, השלמות, היציבות או העדכניות. בבילון אינה מתחייבת או מבטיחה כי מידע שהתקבל בשירות או באמצעותו לא יכלול מידע למבוגרים בלבד, או מידע אשר יש אנשים שיראו אותו פוגע או בלתי הולם. המידע שנמסר או נתונים שהתקבלו ממשתמשים בשירות או באמצעותו אינו נבדק על ידי בבילון לפני שהוא מופיע באתר ואינו בשליטתה. בבילון אינה מאשרת, מאמתת או נותנת תוקף לתוכן של כל מידע או נתונים כאלה. המשתמשים נושאים באחריות הבלעדית לתוכן של המידע שהתקבל מהאתר והם האחראים לפני החוק לשימוש או שימוש לרעה באלה (כולל, מבלי הפרת הגבלה, זכויות קנין רוחני).

12. הגבלת אחריות
בשום מקרה בבילון לא תישא באחריות לאיזה משתמש בשירותים או צד אחר שנפגע מהשירות לכל נזק שיקרה, לרבות, ללא הגבלה, נזק ישיר, עקיף, מיוחד, כהענשה, נזק מקרי או תוצאתי (לרבות, אך לא מוגבל לנזקים בגין אובדן רווחים עסקיים, הפרעה לעסקים, אובדן תוכניות או מידע, אובדן רווחים וחסכון וכדומה), או כל נזק אחר הנובע מאי זמינות, שימוש, הסתמכות על השירות, חוסר יכולת להשתמש או שימוש לרעה בשירות, גם אם בבילון הודיעה מבעוד מועד על האפשרות לנזקים כאמור, וללא קשר לאופן הפעולה, בין אם במסגרת חוזה, נזיקין או באופן אחר. כיוון שסמכויות שיפוטיות מסוימות אינן מתירות החרגה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, יתכן שהחריגות האמורות לעיל על נזקים מקריים ותוצאתיים אינן חלות עליך.

13. גילוי המידע שלך
בבילון לא נותן, מוכר, משכיר, משתף או סוחר בכל מידע אישי אשר ניתן לזיהוי לגבי המשתמשים שלנו לצד שלישי כלשהו, למעט צד שלישי שהוא קבלנים ונותני שירותים העובדים עם בבילון בכדי לספק את השירות, ועליהם אסור בהחלט השימוש אחר כך במידע שאליו עשויה להיות להם גישה. בבילון עשויה לשתף במידע, שאינו אישי אלא מידע מצטבר או מידע מסכם לגבי המשתמשים שלה, שותפים או צדדים שלישיים אחרים. אנחנו יכולים - ואתה מאשר לנו - לחשוף את המידע האישי לשלטון מקומי, של המדינה על פי חוקי המדינה כאשר בבילון נדרשת לעשות כן על ידי רשויות ציבוריות, או כאשר אנו מאמינים בתום לב כי החוק מחייב גילוי כאמור. אנא קרא את מדיניות הפרטיות של בבילון, אשר היא זמינה כאן, לתיאור מפורט של מדיניות הפרטיות של בבילון.

אתה מאשר ומסכים כי בבילון עשויה לעבד מידע שנאסף ממשתמשים שונים המבקרים באתר האינטרנט או משתמשים בשירות אם לצורך הורדת מידע או לצורך בניית פרופיל של משתמש בנושא תחומי עניין ופעילויות. בהתבסס על הפרופיל הזה, יתכן שבבילון תשלח לך פרסומות, תציע תכנים, ותספק לך את מלוא היתרונות של השירות. כיוון שאנו צוברים סוג זה של מידע לגבי כל חברי בבילון, אנו מציעים סיכומים מצטברים למפרסמים שלנו ובעלי עניין אחרים, כך שהם יכולים ללמוד מה הם המוצרים והשירותים האהודים ביותר על הצרכנים.

משתמשי האיחוד האירופי מבינים ומסכימים לעיבוד המידע האישי בארצות הברית.

14. תנאים וסיום חוזה
תנאי שימוש אלו חלים על המשתמש בעת כניסה או שימוש באתר האינטרנט או קבלת שירות ונשארים בתוקפם, אלא אם כן השתנו על ידי בבילון. בבילון רשאית לסיים הסכם זה בכל עת ו / או להפסיק את הגישה של המשתמש לכל חלק מהשרות או כל השירות ללא כל הודעה מוקדמת. סיום של תנאי שימוש אלה על ידי בבילון יכנס לתוקפו ביום שבו בבילון תמסור הודעה על סיום כזה למשתמש. בבילון תהיה רשאית לשנות או להפסיק כל שירות ו / או תמחור (אם קיים) הקשורים בשירות בכל עת, או לשנות את תנאי השימוש האלה בכל עת.

15. פטור
לדרישת בבילון, המשתמש מסכים להגן, לשפות את ולפטור את בבילון, הרישיון שלה, נושאי המשרה בה, הדירקטורים והעובדים מכל ההפסדים, התביעות וההתחייבויות (לרבות שכר טרחת עורך דין) אשר עשויים לנבוע מהשימוש שלך בשירות ו / או חומר המתקבל באמצעות כל שירות המסופק באתר, או הפרה של כללים אלה על ידך. כמו כן הנך מסכים כי בבילון אינה אחראית, ולא תהיה לה כל חבות כלפיך, לגבי כל חומר המפורסם על ידי אחרים, כולל חומר משמיץ, מעליב או לא חוקי, וכי הסיכון של פגיעה מחומר כזה נלקח על ידך בחשבון לגמרי. יתר על כן, בבילון אינה אחראית לתביעות הנובעות מהשימוש של המשתמש בשירות או הפרת הסכם זה על ידי המשתמש, לרבות, ללא הגבלה, תביעות בגין הפרת זכויות יוצרים, הפרת פטנט, גזל סודות מסחריים, הוצאת דיבה, העלבה, הוצאת לשון הרע מסחרית, הטרדה, חדירה לפרטיות או הונאה.

16. הודעות
הודעות למשתמש עשויות להתבצע באמצעות דואר אלקטרוני או בדואר רגיל. בבילון עשויה גם לספק הודעות על שינויים בתנאים ובהוראות או עניינים אחרים ככלל על ידי הצגת הודעות או קישורים להודעות באמצעות האתר.

17. קבלת עדכונים וחומר מסחרי
אתה מסכים לקבל את המילונים המעודכנים של בבילון, אנציקלופדיות, הצעות מסחריות, חומר פרסומי וחדשות, והנך מבין שהסכמתך לעשות כן הינה חיונית כדי לקבל את ההסכמה שלנו להעניק לך את הרישיון.

18. כללי
הסכם זה יחול ויפורש בהתאם לחוקים של מדינת ניו יורק, ארה"ב, מבלי להתייחס לעקרונות של סתירה בין חוקים. הסכם זה מהווה את ההסכם המלא בין הצדדים להסכם זה ביחס לנושא הנדון. הסכם זה לא יהיה משוחרר, מבוטל, ישתנה או יתואם באופן כלשהו, אלא באמצעות הכלים החתומים על ידי בכירים מוסמכים או נציגים של כל אחד מהצדדים להסכם הנדון.

19. מסמכים משפטיים אחרים של בבילון
בנוסף לתנאי שימוש אלו, חשוב כי תקרא את מדיניות הפרטיות של בבילון, אשר זמינה כאן.

תוכנת בבילון

תוכנת בבילון לתרגום - הסכם רישיון

==============================================
על ידי לחיצה על כפתור "כן", אתה מביע את הסכמתך להיות מחויב להיות צד להסכם זה ולהסכמים הקשורים בו כמפורט להלן. אם אינך מסכים לכל התנאים של הסכם זה,
לחץ על לחצן "לא".
==============================================

נא לקרוא בעיון: הסכם רישיון זה כולל את תנאי השימוש של בבילון 10 ("בבילון 10"). בבילון 10 יכול להיות תחת רישיון בתצורות שונות: (א) בגרסה בתשלום, או גירסת ניסיון ללא תשלום, (ב) שימוש חברה או שימוש מסחרי, (ג) לתקופה מוגבלת של שימוש של שנה אחת או לתקופה בלתי מוגבלת, או לתקופת ניסיון (ד) לגבי תוספת גירסת הדפדפן לצורך הרחבה. באופן כללי, כל ההוראות בהסכם חלות על כל התצורות אבל לגבי חלקים מסוימים בו נאמר במפורש שיחולו רק על תצורות מסויימות (לדוגמא: גירסת ניסיון). והתצורה שלך תיקבע בהתאם למוצר שבבילון הסכימו לספק לך ובמקרה של הגרסה בתשלום - כפופה לתשלום כאמור.


בבילון בע"מ הסכם רישיון
קרא בעיון את כל התנאים של הסכם רישיון זה למוצר, לפני התקנת התוכנה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, אינך רשאי להתקין את התוכנה. נא לא להתחיל את תהליך ההתקנה ולהשמיד כל קובץ הקשור לתוכנה שלך וכספך יוחזר. החזר כספי לא יינתן עבור מוצרים אשר כבר הותקנו. רק אם אתה מקבל את כל התנאים שלהלן אתה יכול להתקין תוכנה זו.
לצורך הסכם זה המילה "מוצר" כוללת את כל התוכנות, התקליטורים וכל תעוד ומדיה אחרת המסופקים על ידי בבילון בע"מ (להלן: "בבילון"), כחלק של תוכנה זו, כאשר אלה מסופקים על ידי בבילון בע"מ כולל קופסת בבילון (כהגדרת מונח זה המוגדר להלן). בהתאם להסכם זה, רק הרשיון המקורי יהיה זכאי לעדכונים, התפתחויות והרחבות, אם בכלל, כמפורט בהמשך.

רישיונות
בבילון 10, גירסה בתשלום, חברות \ פרטי: בתמורה לתשלום על ידך של מחיר המוצר, בבילון בע"מ מעניקה לך רישיון שאינו ניתן להעברה, ואינו מהווה בלעדיות לשימוש במוצר. בבילון בע"מ מציעה גם לכם הזדמנות לרכוש בבילון 10 בקופסה (להלן: "קופסת בבילון").
השימוש במוצר הינו בכפוף לתנאים הבאים:

בבילון 10, גירסת ניסיון ללא תשלום, חברות / פרטי:
בבילון בע"מ מעניקה לך רשיון שאינו ניתן להעברה, ואינו מהווה בלעדיות, הניתן לביטול, שהינו רשיון להשתמש במוצר בכפוף לתנאים הבאים:

בבילון 10, גרסה מוגבלת, קמעונאות בלבד: בבילון בע"מ מעניקה לך רישיון שאינו ניתן להעברה, בלתי בלעדי ובר ביטול להשתמש במוצר  לשימוש אישי בתנאים הבאים:
הערה: ניתן לאמת את סוג הרישיון שלך במוצר תחת: תפריט> עזרה> אודות בבילון.

הגבלות כלליות להעתקה
אתה יכול
א. להשתמש במוצר כמו מוצר ברישיון כדלקמן: שימוש פרטי: על ידי תחנת עבודה אחת בלבד (רישיון אחד לכל תחנת עבודה אחת); שימוש כחברה: לשלם לבבילון בע"מ לפי מספר תחנות השימוש. המוצר מועבר באופן המתאים לשימוש על ידי תחנת עבודה אחת. זה אינו כולל את השימוש ברשת מחשבים. עבודה עם בבילון 10 ברשת מחשבים מחייבת רישיון נפרד (רישיון שרת בבילון). אסור לך להשתמש במוצר עבור יותר מתחנת עבודה אחת אלא אם כן שילמת לבבילון בע"מ את דמי הרישיון המתאים; במקרה שיש יותר מתחנת עבודה אחת המשתמשת במוצר עליך לשלם דמי רשיון עבור כל תחנת עבודה נוספת. במקרה שיש לך שאלות כלשהן לגבי מספר המשתמשים המותר, עליך לפנות מיד לבבילון בע"מ.


ב. להעתיק את המוצר למטרות גיבוי לפי הצורך.

ג. להעביר את המוצר והרישיון לצמיתות לכל אדם אחר אם אותו אדם מסכים לקבל את כל התנאים וההגדרות של הסכם זה. אם אתה מעביר את המוצר עליך בעת ובעונה אחת להעביר את כל העותקים של המוצר לאותו האדם, או להשמיד את כל העותקים שלא הועברו.

ד. לסיים רישיון זה על ידי השמדת המקור וכל העותקים של כל מוצר שהוא בכל צורה.


אינך רשאי:
א . להלוות, להשכיר, להחכיר, לתת, להפיק רשיון משנה או להעביר בדרך אחרת את המוצר (או כל העתק שלו) כולו או חלקו, לכל אדם אחר, למעט כאמור בסעיף ג. (העברה) לעיל.
ב. להעתיק או לתרגם את המדריך למשתמש, חומרי הדרכה או כל תיעוד אחר הכלול במוצר.
ג. להעתיק, לשנות, לתרגם, לפרק או להפוך את המוצר, כולל אך לא מוגבל, להתאים את המוצר כדי שיעבוד על חומרה או תוכנה שאינה תואמת.
ד. להסיר, לשנות או לגרום לאי הצגה של איזה סימני מסחר שהם, הודעות על זכויות יוצרים או הודעות התנעה הכלולות בתוכניות ו / או תיעוד.
רשיון זה יגמר באופן מיידי אם לא תעמוד בתנאים המפורטים לעיל.

הערה חשובה: למען הסר ספק, בבילון בע"מ עשויה לשלוח לבעלי הרשיונות תקליטור קשיח מעת לעת, ובו הוראות, כגון צלצול בדיקת כתובת ופקודות אחרות, אשר מאפשרים לבבילון בע"מ להפסיק את השימוש או הפעולה של המוצר. בנוסף, בבילון בע"מ עשויים להשתמש בעוגיות במהלך תהליך הרכישה והשימוש במוצר על ידך.
בבילון בע"מ עשויה גם להציע לך, מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי תקשורת אחרים, שירותים של שותפי בבילון בע"מ.

השימוש במוצר כפוף למדיניות הפרטיות של בבילון בע"מ כמפורט בכתובת הבאה http://www.babylon-software.com/display.php?id=62&tree=145&level=2

תקליטור גיבוי
בבילון מציעה למשתמשי קצה שרכשו בבילון 10 הזדמנות להזמין תקליטור גיבוי של המוצר (תקליטור הגיבוי) אשר יכול להישלח אליהם.

בבילון אינה מתיימרת לספק כל אחריות מכל סוג שהוא בנוגע לפעולה, ביצוע, או שימוש בכל תקליטור גיבוי שהוא. תקליטורי גיבוי מסופקים על ידי בבילון "כפי שהם", וזה כולל פגמים בסיסיים אם ישנם במקום שישנם, בבילון מסירה מעצמה בזאת כל אחריות שהיא בקשר לתקליטורי גיבוי, לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות משתמעת לגבי זכויות בקשר לאי הפרה, לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת.

הבהרה משפטית כללית:
אתר בבילון, השירותים של האתר וכל חומר אחר הניתן על ידי בבילון או צדדים שלישיים מסופקים "כפי שהם". בבילון אינה מייצגת או מספקת כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לגבי סחירות, התאמה לשימוש למטרה מסוימת, בעלות, אי הפרה של האתר או השירותים, או כל אחריות אחרת הקשורה בתנאים, אחריות, או ייצוג, בין אם בעל פה, בכתב או באופן אלקטרוני, לרבות, ללא הגבלה, דיוק, עמידה בזמנים או השימושיות של כל תוכן שהוא, חומרים, תרגומים או כל שירות המסופק באמצעות האתר.

בבילון לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק ישיר או עקיף, נזק כתוצאה, או באופן מיוחד, לצורך הענשה או לדוגמה, או כל אובדן שנגרם כתוצאה מהשימוש שלך באתר או כל נזק או הפסד עקב הפרעות, מחיקות של קבצים, טעויות, פגמים, עיכובים בביצוע או מסירה של תרגומים, ללא קשר לטבעה של עילת התביעה, גם אם בבילון הודיעה מראש את דבר האפשרות של נזק או אובדן כזה.

אלא אם תבחר אחרת, במהלך תהליך ההתקנה של בבילון 10, סרגל הכלים של בבילון ועמוד הבית לחיפוש יותקנו במחשב שלך.


תנאים נוספים והגבלות השימוש עבור גירסת הניסיון בבילון
(לחברות \ לשימוש פרטי)
בבילון בע"מ רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת באופן זמני או קבוע:
(א) להפסיק, להגביל או לסרב לתת רישיון;
(ב) לשנות, לצמצם או להגביל את השימושיות והתכונות של המוצר;
(ג) ליצור סדרי עדיפויות שונים או רמות עבור משתמשים שונים;
(ד) להציג תכונות חדשות שעלולות לגרום שינוי בשימושיות בגירסאות קודמות;
(ה) להפסיק את שירותי תרגום טקסט;
(ו) להתנות את המשך קבלת רישיון בהסכמתך לקבל שיפורים במוצר, תיקונים, עיבודים, או שינויים, או לקבל את התנאים המתוקנים או תנאים חדשים לרישיון שלך, כפי שיהיו זמינים על או באמצעות אתר האינטרנט של בבילון בע"מ, בבילון בע"מ תודיע למשתמשים שלה באמצעות המוצר, באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות אתר האינטרנט של בבילון בע"מ על שינויים בהסכם רישיון זה.
גרסת הניסוי האחרונה של מוצר עשויה להיות מופצת בחופשיות על שירותים מקוונים, לוחות המודעות, או בכל מדיה אלקטרונית אחרת, כל עוד הקבצים מופצים במלואם רק על ידי מתן קישור לקבצים הנמצאים על השרתים של בבילון בע"מ. מוצר זה לא יכול להיות מופץ על גבי תקליטור, דיסק, או אמצעי פיזי אחר בתשלום או בכל דרך אחרת ללא אישור מראש של בבילון בע"מ.

תנאים נוספים והגבלות של שימוש עבור גירסת בבילון בע"מ (מסחרית בלבד) בבילון בע"מ רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת באופן זמני או קבוע:
(א) להפסיק, לצמצם או לשלול את הרישיון;
(ב) לשנות, לצמצם או להגביל את התפקוד ואת התכונות של המוצר;
(ג) ליצור סדרי עדיפויות שונים או דירוגים עבור משתמשים שונים;
(ד) להציג תכונות חדשות שעלולות לגרום שינוי פונקציונליות בגירסאות קודמות;
(v) להפסיק את שירותי תרגום טקסט
(vi) תנאי המשך רישיון על קבלת המוצר שיפורים, תיקונים, התאמות, או שינויים, או לקבל את התנאים המתוקנים או החדשים של רישיון, כפי שיהיו זמינים או באמצעות אתר האינטרנט של בבילון בע"מ .
גירסת הניסיון האחרון של המוצר מותרת להפצה באופן חופשי בשירותים מקוונים, לוחות מודעות או מדיה אלקטרוניים אחרים כל עוד הקבצים מופצים במלואם רק על ידי מתן קישור לקבצים הנמצאים על שרתי בבילון Ltds. מוצר זה לא יכול להיות מופץ על גבי תקליטור, דיסק, או מדיה פיזית אחרים בתשלום או בדרך אחרת ללא אישור מראש של בבילון בע"מ גרסה מוגבלת ניתנת להשתמש לשימוש אישי בלבד ואין להשתמש בה למטרות מסחריות על ידי תאגיד או גוף מסחרי.

זכויות קנייניות של בבילון בע"מ
הלוגו של בבילון בע"מ, שם המוצר, הדרכה לשימוש במוצר, חומרי הדרכה, תיעוד חומרי תמיכה אחרים, פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים בבעלות בבילון בע"מ סודות מסחריים ו / או מידע קנייני. בבילון בע"מ שומרת על הבעלות הבלעדית על מוצרי בבילון בע"מ, על המידע המודפס של בבילון בע"מ, על סימנים מסחריים של בבילון בע"מ. כל הטכניקות, אלגוריתמים ותהליכים הכלולים במוצרים של בבילון בע"מ או כל שינוי או מיצוי שלהם מהווים סודות מסחריים ו / או מידע קנייני של בבילון בע"מ ויהיו מוגנים על ידי הסכם זה.

אחריות מוגבלת רק עבור תצורות בתשלום:
א. המדיה המגנטית, אם התוכנה סופקה עם מדיה שכזו, והתיעוד המצורף להלן הגיעו עם אחריות שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים בחומר וביצור בתנאי שימוש רגילים עבור תקופה של 60 (שישים ) יום מתאריך הרכישה. במקרה שיש הודעה, בתוך כדי תקופת האחריות, על פגם בחומר או בעבודת הייצור, התרופה היחידה והמיוחדת עבורך וההתחייבות היחידה של בבילון בע"מ הוא להחליף את המדיה המגנטית או התיעוד ללא כל עלות לך.

ב. המוצר יפעל כשורה בהתאם לתעודות המצורפות, אם יהיו כאלה, לתקופה של 60 (שישים) יום מתאריך הרכישה. במקרה של הודעה, המגיעה בתוך תקופת האחריות בנושא כשל של המוצר לבצע בהתאם לתיעוד שלו כאמור, התרופה הבלעדית המיוחדת עבורך, ו\או ההתחייבות של בבילון בע"מ או כל מפיץ של מוצרי בבילון, או הסוחר במוצרי בבילון תהיה מטעם בבילון בע"ב לבחור בין האפשרויות הבאות: או 1. להחליף את המוצר או את התיעוד כך שהמוצר יתפקד כשורה כרשום בתיעוד, או 2. להחזיר לך את הסכום ששולם על ידך עבור העתקי המוצר שרכשת.

מדיניות החזר כספי עבור משתמשים פרטיים
החזר כספי יינתן רק לאחר בקשה מפורטת שהוגשה בבילון בתוך 14 ימים מיום התשלום, ועל פי שיקול דעתה המלא של בבילון.
כל החזרים כפופים לדמי טיפול של 5 אירו / דולר.
מנוי מתמשך בתשלום חודשי שאינו קצוב בזמן יבוטל בתוך שלושה ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה.

גרסת ניסיון - כתב ויתור: ללא התחשבות אם יש נקודות הפוכות, גרסת ניסיון חינם בבילון 10 מסופקת כפי-שהיא ללא אחריות מכל סוג שהוא, לרבות, ללא אחריות לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת.
ג. למעט כמפורט בפסקה זו אין אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא מוגבלת, לאחריות מפורשת או משתמעת, לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת, והתוכניות, התיעוד וקבצים אחרים במדיה מסופקים "כפי שהם". (מדינות מסוימות אינן מאפשרות הוצאה של אחריות משתמעת מאחריות, ובמקרה כזה ההויתור לעיל אינו חל עליך).
ד. אלה הן התרופות היחידות והבלעדיות שלכם כלפי איזו או כל טענה שייתכן ותעלה נגד בבילון בע"מ או כל מפיץ או סוחר של מוצר(ים) של בבילון בע"מ הנובעים או קשורים למוצר, בין אם נעשה או שנגרם לך או לאדם אחר ובין אם מתבסס על חוזה או כמעשה עוולה.
ה בשום מקרה לא ישאו בבילון, או כל מפיץ או סוחר מוצר (ים) של בבילון, בחבות כלפיך בגין נזקים הקשורים בתוצאות, מקריות, מיוחדים או נזקים לדוגמה הנובעים מהפרת אחריות זו או השימוש שלך במוצר (ים), לרבות אך לא מוגבלת לאובדן רווחים או אובדן עסקים, גם אם בבילון, או מפיץ או סוחר שלה העלה בעבר את הסבירות של התרחשות נזקים אלה. (מדינות מסוימות אינן מתירות ביטול או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, במקרה זה הויתור לעיל אינו חל עליך).
בשום פנים ואופן אין לבבילון בע"מ אחריות מוחלטת כלפיכם לטענות מכל הסוגים אשר נובעים או קשורים להסכם רישיון זה (כולל אך לא מוגבל לכל אחריות לתביעות להלן), ללא תלות בתצורה, וללא תלות בשאלה אם כל פעולה או תביעה מבוססת על חוזה, אם זו תביעת נזיקין או אחרת, במידה והיא עולה על מחיר הרכישה הכולל ששולם על ידך עבור הזכות להשתמש בעותק אחד של המוצר (ים). תמחור מוצרים של בבילון של בע"מ משקף את הקצאת הסיכונים וההגבלה על אחריות הכלולה באחריות מוגבלת זו.
ו. משום שזה בלתי אפשרי עבור בבילון בע"מ או מפיצים או סוחרי בבילון בע"מ מוצר (ים) לדעת את המטרות שלשמן רכשת את המוצר או שאפת להשתמש בו, או האופן בו אתה משתמש במוצר הזה, אתה עצמך לוקח אחריות מלאה על הבחירה של המוצר ועל ההתקנה והשימוש בו, והתוצאות של שימוש זה.
ז. בעוד כל מאמץ סביר נעשה על מנת להבטיח כי תקבל מוצר שתוכל להשתמש בו וליהנות ממנו, לא בבילון בע"מ ולא מפיצים וסוחרים של מוצרי בבילון בע"מ מתחייבים כי השימושיות של המוצר תענה לדרישות שלך או שהפעולה של המוצר תהיה רציפה או ללא טעויות. בשל האופי המורכב של תוכנות מחשב, המוצר בחבילה זו (כמו כל תכנית גדולה אחרת) כנראה לעולם לא יהיה נקי לחלוטין משגיאות.
ח. אחריות מוגבלת זו אינה מכסה כל אמצעי מגנטי, אם קיים, כנגד שימוש לרעה או נזק, ואינה מכסה כל מוצר, אשר השתנה או הותאם על ידי מישהו אחר מאשר בבילון בע"מ.
ט. לא בבילון בע"מ ולא מפיצים ולא סוחרי של בבילון בע"מ אחראים על בעיות במוצרים הנגרמות על ידי שינויים במאפייני ההפעלה של החומרה או מערכת הפעלת התוכנה בה אתה משתמש אשר נעשתה אחרי תאריך השחרור של גירסה זו של המוצר, ולא בבעיות בתקשורת של המוצר עם תוכנה אחרת.
י . שום פעולה או טענה בנוגע להפרת תנאי האחריות תהיה רשאית להיות מוגשת אחרי יותר משנה אחת (1) לאחר תאריך התפוגה של האחריות המוגבלת שלעיל.

תמיכה
בבילון בע"מ עשויה מעת לעת לשנות או לעדכן את המוצרים שלה. עדכונים ותיקונים כאלה עשויים להיות מצורפים בנפרד תמורת תשלום לפי מחירים עדכניים של בבילון בע"מ הקשורים במדיניות, בתנאים ובהוראות. בבילון בע"מ אינה מחויבת לעשות כל עדכונים למוצר או לספק אותם. בבילון בע"מ עשויה מעת לעת להציע תוכניות תמיכה מיוחדות. בעל רשיון יהיה רשאי לרכוש תמיכה ותחזוקה מבבילון בע"מ לפי מחירים תנאים והוראות של בבילון בע"מ שיהיו באותה העת.

על מנת לקבל מידע על שינויים כאמור ו / או עדכונים ו / או תוכניות תמיכה מיוחדות, עליך להשלים את טופס ההרשמה המצורף ולהחזירו לבבילון בע"מ.

כל תוספת או שינויים במוצר יהיו כפופים להסכם זה, ואף עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים והוראות המסופקים עם התוספת או השינוי האמור.

תנאי הרישיון
רשיון מוגבל לשנה בלבד: רישיון זה יהיה תקף למשך שנה אחת מיום רכישת המוצר ויסתיים באופן אוטומטי בסוף אותה השנה בטווח האמור, אלא אם כן הסתיים מוקדם יותר כפי שנקבע בהסכם. לגבי גירסת הניסיון: רישיון זה יהיה תקף למשך 30 יום אלא אם כן הסתיים מוקדם יותר כפי שנקבע בהסכם. בעל הרשיון רשאי לסיים רישיון זה על ידי השמדת התוכנה, התיעוד וכל העותקים שלה. אם איזה מתנאי ההסכם מופר על ידי בעל הרשיון, בנוסף על כל זכויות משפטיות ותרופות אחרות, בבילון בע"מ רשאית להפסיק את הרישיון. בעת סיום הרשיון ישמיד בעל הרשיון את המוצר. הוראות רשיון זה המגינים על הזכויות הקנייניות של בבילון בע"מ, יישארו בתוקף לאחר סיומו של הסכם זה.

דרישות קדימיות לפני השימוש בתוכנה
אתה מאשר כי עבור השימוש במוצר יתכן שיידרש מכשיר תואם אחד או יותר, גישה לאינטרנט, ותוכנות מסוימות, אשר עשויות לדרוש קבלת עדכונים או שדרוגים מפעם לפעם. מכיוון שהשימוש במוצר כולל חומרה, תוכנה וגישה לאינטרנט, היכולת שלך להשתמש במוצר עשויה להיות מושפעת מהביצועים של הגורמים הללו. אתה מאשר ומסכים כי דרישות מערכת כזו, אשר עשוי להיות שונה מפעם לפעם, הם באחריותך.
אתה מכיר בעובדה כי השימושיות של בדיקת האיות של בבילון מחייבת התקנת Microsoft Internet Explorer © מיקרוסופט אינטרנט אקספלורר ושמילון השפה הנכונה יותקן במחשב שלך.

Auto-Completion
השלמת טקסט אוטומטי של המוצר ("Auto-Completion"), היא תוכנה המאפשרת לתמליל שאתה מקליד להיות מושלם באופן אוטומטי, מחייבת, שמילון השפה הנכונה יהיה מותקן במחשב שלך.

אישור
בעל הרשיון מאשר את קריאת הסכם זה, הבנתו, והסכמה להיות מחויב בהתניותיו ותנאיו. בעל הרשיון מסכים בנוסף, שהסכם זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההסכם בין הצדדים, והוא מבטל את כל ההצעות או ההסכמים הקודמים, בכתב, בעל פה וכל תקשורת אחרת בין הצדדים הנוגעים לנושא המרכזי של הסכם זה.

החוק השולט והבחירה במקום מפגש לדיונים
תוקפו של הסכם זה, זכויות, חובות ויחסי הצדדים תתפרש ותקבע בהתאם לחוקי מדינת ישראל
אתה מכיר בעובדה כי כל פעולה או תביעה שהובאה להביא או לאכוף כל זכות או סעד הנובעים מהסכם זה יהיה כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית ומקום הדיון במדינת ישראל.

ממשלת ארה"ב - זכויות מוגבלות
המוצר וכל התיעוד הנלווה מסופקים עם זכויות מוגבלות.
שימוש, שכפול או חשיפה על ידי הממשלה כפופים למגבלות כמפורט בסעיף קטן (ב) (3) ו(ג) 1
או סעיף קטןDFARS 252.227-7013 2. הזכויות במידע הטכני והתוכנה הנמצאים ב
(ג) (1) או (2) התוכנה המסחרית של המחשב – זכויות מוגבלות כפי שמופיע ב
כפי שמתאים. הקבלן\יצרן הוא בבילון בע"מ , רחוב העשיה 10 אור יהודה, 48 CFR 52.227-
ישראל.

תנאי השימוש במונחי בבילון בע"מ ובחומר של צד שלישי

המוצר מאפשר לך להשתמש בו, ובבילון בע"מ עשויה להעביר לרשותך, חומר מסוים שהתקבל מצד שלישי בצורה של תרגום מונחים או תרגום טקסט מלא או אחרת (חומר צד שלישי). חומר כזה הוא בדרך כלל לא מוגן בזכויות היוצרים על ידי בבילון בע"מ, הוא רכושם ואחריותם של בעליהם, בהתאמה.
השימוש בחומר כזה של צד שלישי עשוי להיות כפוף להגבלות נוספות שהשימוש עשוי להיות קשור אליו, כולל חיובים נוספים. בשימוש בחומר של צד שלישי אתה מסכים להיות מחויב על ידי
הגבלות נוספות כאלה. השימוש בחומר של צד שלישי הוא בהתחייבות שלך להחזיק
רשיון חוקי עבור המוצר, מכיוון שיתכן שחלות מגבלות זכויות יוצרים, ותנאי הרשיון הזה יחולו
במקביל, לטובת בבילון. השימוש בחומרים של צד שלישי מביא למצב חוקי בו החומר של צד
שלישי הם חוקית, כמו שימוש בגירסת הנסיון של המוצר כפי שתוארה כאן.

אתר בבילון, השירותים וכל חומר אחר המסופק על ידי בבילון או צדדים שלישיים מוגשים "כפי שהם". בבילון אינה מתיימרת לתת אחריות מפורשת או משתמעת לגבי סחירות, התאמה לשימוש למטרה מסויימת, קניין, אי הפרה של האתר או השירותים או כל אחריות אחרת כמו תנאי, מצב, אחריות או ייצוגיות, בין אם בעל פה, בכתב או בצורה אלקטרונית, לרבות, ללא הגבלה, דיוק, עמידה בזמנין או השימושיות של תוכן כלשהו, בחומרים, תרגומים או שירותים המוגשים באמצעות האתר.

בבילון לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק ישיר או עקיף, כתוצאה או במקרה מיוחד, למטרות ענישה או לדוגמה, או כל אובדן שהתהוה בעקבות השימוש שלך באתר, או כל נזק או הפסד עקב הפרעות, מחיקות של קבצים, טעויות, פגמים, עיכובים בביצועים, או מסירה של התרגומים, ללא קשר לעילת התביעה, גם אם בבילון מסרה מראש הודעה בדבר האפשרות של נזק או אובדן שכזה.

תנאים נוספים והגבלות

השירותים הניתנים הם שירותי תרגום אוטומטי ("שירות / שירותי תמליל") שבה התרגום מתבצע על ידי תוכנה וטכנולוגיות הזמינות באתר האינטרנט, ללא כל התערבות אנושית.

אינך רשאי, ללא אישור מפורש בכתב מבבילון בע"מ, לשקף את הדפים הזמינים באתר או כל דפי תוצאות ממנה באתר האינטרנט שלך או על כל מכשיר המאפשר גישה לאינטרנט כולל,
) או טלפונים ניידים.PDAאולם לא מוגבל לעזרים דיגיטליים (

אתה מבין כי בבילון אינה בוחנת את מקור החומר (ים) המתורגם באמצעות השירות

אתה מצהיר כי יש לך זכות מלאה, בעלות ועניין לגבי חומרי מקור שנשלחו לשירות התרגום. בהגשת חומרי מקור אתה מעניק בזאת לבבילון ולספקי צד שלישי, רישיון לא בלעדי לשכפל, לשנות, להתאים, לתרגם, להעביר, ליצור עבודות הנובעות מכך ולהשתמש בחומרי המקור אך ורק במהלך ביצוע וכל נחוץ כדי לבצע את השירות לתמליל.

אתה נושא באחריות הבלעדית לשימוש בשירות. לשם המחשה בלבד, ובשום אופן לא כדי להגביל את האמור לעיל, בבילון אינה אחראית על פגמים ו / או הסיכונים הקיימים בשירות, או שכתוצאה מבעיות הקשורות בפגמים או סיכונים כאלה היכולים לגרום לאבדן חומר. ליקויים ו / או סיכונים כאלה הכוללים, ללא הגבלה, את הסיכון של אובדן מקור החומר (ים) הנשלחים דרך האינטרנט, חוסר סודיות החומר שנשלח דרך האינטרנט, וחוסר הדיוק בתרגום שניתן על ידי השירות.

בבילון מתנערת במיוחד מכל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לגבי סחירות והתאמה למטרה מסוימת.
בשום מקרה בבילון או ספק השירות לא ישאו באחריות כלשהי, עקיפה, מיוחדת, מקרית או נזק כתוצאה כוללת אך לא מוגבלת, לאובדן רווחים הנובעים מהשימוש או הכישלון בשימוש בשירות.

אתה מודע ומסכים כי כל זכויות היוצרים החלים, סודות מסחריים, פטנטים וזכויות קניין אחרות של השרות. כל תבנית מסך, מידע, תקשורת, תוכנה, תמונות, טקסט, וידאו, גרפיקה, מוסיקה, צלילים, תמונות, מחקריות, חידושים, ידע, מאגרי מידע וכל חומר אחר ושירותים הכלולים באתר הרשת של ספק השירותים, ישארו קניינו הבלעדי של הספק או של אוחזי הרשיון שלו והם לא ימכרו, יחשפו,יגולו או יתוקשרו באופן ישיר או בלתי ישיר על ידך לכל אדם שהוא, חברה או מוסד כלשהו.

אני מסכים לקבל חשבונית אלקטרונית לצורך השלמת תהליך הרכישה של תוכנת בבילון.

השעיה
בבילון שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לספק את השירותים בכל עת.
אתה מסכים שבבילון עשויה להשעות או למנוע גישה נוספת לאתר או לשירותים מכל סיבה
שהיא, או ללא כל סיבה, כולל, ללא הגבלה, הפרה של תנאי שימוש והוראות אלה. אינך זכאי להחזר עבור אבדן גישה בזמן תקופת ההשעיה.

עוגיות
המוצר משתמש בעוגיות ללא שם כדי לאפשר מתן שירותים מתאימים למשתמשים בבבילון בע"מ. אינך נדרש לקבל עוגיות, תוכל להשבית את העוגיות בכל עת. עם זאת השבתת עוגיות עלולה לפגוע ביכולת לספק לך חלק מהשירותים שעשויים להיות זמינים עבורך.
בבילון בע"מ שואפת לספק לך תרגום מידע מתאים עבור מונחים וביטויים שאתה רוצה לתרגם או ללמוד עליהם יותר, אולם בבילון בע"מ אינה יכולה להבטיח כי התרגום והמידע יינתן לכל הגדרה או צירוף מילים שברצונך לתרגם או ללמוד. בבילון בע"מ מתכוונת להמשיך ולשפר את השירותים שלה כולל ניתוח של מושגים, משפטים, פסקאות שעדיין לא הוגשו עם תרגום מידע מתאים, על מנת ללמוד אילו שיפורים נדרשים כדי לספק שירות טוב יותר.מידע רגיש
כפי שהתנאים, המשפטים והפסקאות של מונחים שהוקשו עליהם מוגשים בעילום שם לשרתי בבילון בע"מ, בכדי לחפש עבורם תוצאות תרגום מתאים, אתה נדרש לוודא כי ההגדרות, המשפטים או הפסקאות של המונח המוקש, עליך לוודא שכאשר אתה לוחץ או מדפיס לתוך התיבה המשולבת המידע לא יכיל כל מידע אישי, סודי, מוגבל או קנייני מכל סוג שהוא.
בבילון בע"מ. מתנערת במפורש מכל אחריות ביחס למוצר או כל מידע או שירות אחר או שנמסר על ידי בבילון בע"מ. או כל צד שלישי באמצעות המוצר. המוצר מסופק "כפי שהוא" ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי הפרה.
אתה מאשר בזאת כי כמה משימות של המוצר יכולות לא להיות פעילות באופן מלא, או לא יפעלו כלל, בשל התצורה המיוחדת של מערכת המחשב שלך, או יכולה להיות כבויה או אסורה לשימוש עקב דרישות משפטיות החלות בתחום השיפוט שלך.
אתה תשא בכל הסיכון הנובע מהשימוש או הביצועים של המוצר. מוצר זה אינו עובד היטב בסביבה עתירת תקלות ואינו מתאים לשימוש בסביבה בה נדרשת עבודה בסביבה עתירת תקלות. הנך מסכים מפורשות לא להשתמש או להסתמך על המוצר עבור כל היישומים שעלולים לגרום נזק במקרה כישלון או בכל יישום אחר של משימות גורליות או לטיפול במידע רגיש, פרטי או חסוי מכל סוג שהוא.
בבילון בע"מ. אינה מתחייבת או ערבה לכך שהפעולות שיבצע המוצר יהיו ללא הפרעה, במועד, מאובטחות או נקיות משגיאות, או שכל מידע, נתונים, תוכנת מחשב, תוכן, פרסום וחומרים אחרים שהתקבלו באמצעות המוצר יהיה נקיים מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל המאפיינים ההרסניים האחרים, ושהתכנית לא תכיל כל חומר היוצר התנגדות או יתפש כמעורר התנגדות על ידי אנשים מסוימים.

הגבלת אחריות
בשום מקרה בבילון בע"מ. לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא בין נזקים עקיפים, מיוחדים, למטרות ענישה, משניים או כתוצאה (לרבות, אך לא מוגבל לנזקים בגין אובדן רווחים עסקיים, הפרעה לעסקים, אובדן תוכניות או מידע, אובדן רווחים וחסכון וכדומה), או כל נזקים אחרים הנובעים מאי זמינות, שימוש, הסתמכות על המוצר, חוסר היכולת לנצל את המוצר או שימוש לא נכון במוצר, גם אם בבילון הודיעה מראש על האפשרות שתקרה ומבלי צורך להתחשב באופן הפעולה, בין אם במסגרת חוזית, נזיקין או באופן אחר.


סרגל הכלים של בבילון


הסכם הרשיון למשתמש הקצה / תנאי השירות / ומדיניות הפרטיות חשוב - אנא קרא את ההסכם שלהלן. הסכם זה חלים על השימוש שלך בתוכנה בבילון, השירות והאתר, אם לאחר קריאת הסכם זה, אתה רוצה להשתמש בתוכנה בבילון, האתר ותכונותיו כפי תאר מאוחר יותר.

זה סוף משולב משתמש הסכם רישיון / תנאים / ומדיניות הפרטיות ("ההסכם") מהווה הסכם תקף ומחייב בין בבילון בע"מ אשר מסדיר את השימוש של האתר בבילון, תוכנת ותכונותיו ואתה, לשימושם של סרגל הכלים של בבילון , תכנים ושירותים כלהלן. אתה חייב להיכנס להסכם זה על מנת להתקין ולהפעיל את סרגל הכלים של בבילון.
1. מאפיינים:
זה סוף משולב משתמש הסכם רישיון / תנאים / ומדיניות הפרטיות ("ההסכם") מהווה הסכם תקף ומחייב בין בבילון בע"מ אשר מסדיר את השימוש של האתר בבילון, תוכנת ותכונותיו ואתה, לשימושם של סרגל הכלים של בבילון , תכנים ושירותים כלהלן. אתה חייב להיכנס להסכם זה על מנת להתקין ולהפעיל את סרגל הכלים של בבילון. כאשר אתה מוריד את התוכנה בבילון, תקבל את תכונות התוכנה הבאים:

סרגל הכלים של בבילון 1.1 פלטפורמה
סרגל הכלים של בבילון מספקת פלטפורמת יישומי שולחן עבודה המאפשר לבעלי אתרים לפתח, לשמר ולפרסם את היישומים שלהם או תוכנה ("תוכנות צד שלישי"). תוכנות צד שלישי הוא יישום תוכנה, כולל כל הקישורים תוכן או חומרים אשר, העומדים לרשותך על ידי בעל האתר באמצעות תוכנה. מסיבה כזו תוכנה השלישי עשוי להיות מותאם אישית על ידי המוציא לאור במיוחד והוא עשוי לכלול מיתוג של המו"ל או כל תוכן אחר בבעלות או ברישיון אצל המו"ל.
1.2 השימוש שלך תוכנה של צד שלישי כפוף לכל התנאים הניתנים עם תוכנה כזו צד שלישי ולא נשלטים על ידי EULA זה.
1.3 סרגל הכלים של בבילון אין כל חובה לבדוק תוכנות צד שלישי ואינו אחראי על יציבות, נאותות, שלמות או חוקיות של תוכנה של צד שלישי, ואתה מוותר בזאת על כל זכויות משפטיות או מן היושר שיש לך או אולי על סרגל הכלים של בבילון בכבוד אליהם.
1.4 כחלק מתהליך ההתקנה של התוכנה, המו"ל רשאי להציע שינויים בהגדרות דפדפן האינטרנט שלך. שינויים אלה, אם אושרה על ידי אתה יכול להיות מחדש על ידך בכל עת שיח אפשרויות זמינות בדפדפן האינטרנט. שינויים אלה עשויים לכלול:
1.4.1 בדף הבית של דפדפן האינטרנט שלך
1.4.2 מנוע החיפוש ברירת המחדל בתיבת דפדפן האינטרנט שלכם מובנית החיפוש
1.4.3 הדף המוצג בעת פתיחת כרטיסייה חדשה
1.5 הסר
כדי להסיר את התוכנה, ניתן להשתמש בהליכים להסרת התקנה סטנדרטיות המוצעות על ידי מערכת ההפעלה של המחשב או של דפדפן האינטרנט.
1.5.1 הסרת התקנה של Internet Explorer - מ-Windows "הוספה / הסרה של תוכניות" הדו שיח, למצוא את התוכנה ברשימת היישומים המותקנים ולחץ עליו ולאחר מכן ללחוץ על כפתור "הסר"
. הסר מ-Firefox 1.5.2 -. מתפריט "הרחבות", מצא את התוכנה ברשימה של הרחבות שהותקנו ולחץ עליו, לחץ על כפתור "הסר"
1.6 צד שלישי קוד: התראה ייחוס. סרגל הכלים של בבילון כולל תוכנה של צד שלישי כדי לפתוח נושא רישיון קוד תנאים, כולל, ללא הגבלה, את היישומים הבאים: אלגוריתם דחיסה, PCRE, Plug-in Firefox מודולים, ואת הכלים ואת ולהתקין תוספות. כל הזכויות שמורות על ידי הזכיינים של קוד הבעלות כאמור מיוחסת באופן הבא:

פיירפוקס 1.6.1 תוספות: כל הזכויות שמורות © 1998 Netscape Communications Corporation. כל הזכויות שמורות.
1.6.2 ולהתקין Toolkit ותוספות: כל הזכויות שמורות © 1995 - 2009 משתתפים המזוהים על http://nsis.sourceforge.net/Main_Page התייחסות לבעלות זכויות יוצרים נועד למטרות ייחוס בלבד בשום מקרה לא יראו אישור מצד בעלי כאלה של סרגל הכלים של בבילון. אתה מאשר ומסכים כי זכותך להשתמש ברכיבים אלה זמינים לציבור של סרגל הכלים של בבילון כפוף לתנאים החלים על כל יישום ("תנאי תוכנה אחרים"). במקרה של סתירה לתנאים המפורשים של הסכם זה לבין תנאי תוכנות אחרות, את תנאי הרשיון של התוכנה של אחרים העומדים לרשות הציבור ישלוט השימוש של היישום הרלוונטי. בשום מקרה לא סרגל הכלים של בבילון יראו "קוד פתוח" או "זמין לציבור" התוכנה.
על ידי לחיצה על "אני מסכים" או לחצן דומים קישור כזה או כפי יכול שיהיה לענין יוזם הורדה של מוצר בתוכנה הנלווית ושירותים (אשר מורכב של התוכנה "בבילון" ותכונות הקשורים אליו) או על ידי התקנה או שימוש התוכנה, משתמש הקצה ("אתה") מסכים לציית סרגל הכלים של בבילון משולב הסכם הרשיון למשתמש הקצה / תנאי השירות / ומדיניות הפרטיות ("ההסכם").

אם אינך מסכים לתנאי הסכם זה, אינם להתקין או להשתמש סרגל הכלים של בבילון.
תוכנה (מלבד סרגל הכלים של בבילון עבור Firefox) ניתן להסיר מתוך תיבת "הוספה או הסרה של תוכניות" שיח בלוח הבקרה של Windows.

2 להענקת רשיון.
סרגל הכלים של בבילון הוא להיות לך ברישיון על ידי סרגל הכלים של בבילון על בסיס "כמות שהם", לשימוש אישי פרטי בלבד. בכפוף לתנאי הסכם זה, סרגל הכלים של בבילון, ואת הנוכחי שלה, העתיד האם וחברת הבת החברות (להלן "הרישיון", "אנחנו", "אותנו" או "שלנו") מעניקה לך בזאת מוגבל, לא בלעדי, אישי , לא משנה licensable, ללא רישיון להמחאה להוריד, להתקין ולהפעיל את סרגל הכלים של בבילון, כולל כל תיעוד מקוון או סגור, נתונים מבוזרים למחשב לצורך עיבוד ואת כל התיקונים הבאים תכנות, עדכונים ושדרוגים הניתנים לך (להלן, "סרגל הכלים של בבילון") למחשב לשימוש הבלעדית להתקנה, אינטראקציה עם ולנצל את סרגל הכלים של בבילון, כולל תוכן ותכונות הכלולים בו שירותים הקשורים לכך רשת ("השירותים"). סרגל הכלים של בבילון יכול לשמש רק בקשר עם השירותים. כל שימוש במסמך זה, "רשת" פירושו היקום של מחשבים המחוברים לאינטרנט אשר פועלים סרגל הכלים של בבילון.
3 תנאי הרשיון.
(א) על אף האמור לנהוג אחרת, אתה רשאי: (א) להסיר את כל הודעות הקניין מהשירותים, סרגל הכלים של בבילון או כל העתק ממנו; (ב) לגרום, היתר או לאשר את שינוי, יצירת עבודות נגזרות, תרגום, הפוך , הנדסה decompiling או פירוק או פריצה של סרגל הכלים של בבילון, את השירותים או רשת, (iii) למכור, להקצות, להשכיר, להחכיר, לשמש לשכת השירות, או להעניק זכויות בסרגל הכלים של בבילון או שירותים לרבות, ללא הגבלה, דרך מתן רשיון משנה, לכל גורם אחר ללא הסכמה מראש ובכתב של בבילון: (ד) הייצוא או לייצא מחדש את סרגל הכלים של בבילון, תוך הפרה של חוקי יצוא, (v) להשתמש סרגל הכלים של בבילון או שירותים לכל מטרה מסחרית או היתרון של כל צד שלישי או כל אדם אחראי לשימוש של בבילון, או (vi) להשתמש סרגל הכלים של בבילון או שירותים, או בכל דרך אשר עלול להפר כל חוק, תקנה או פקודה; (ז) לאסוף כל מידע או תקשורת לגבי רשת או משתמשי סרגל הכלים של בבילון או שירותים על ידי ניטור, interdicting או ליירט כל תהליך של סרגל הכלים של בבילון או ברשת, ו (ח) להשתמש בכל סוג של רובוט, עכביש וירוס, תולעת, שעון, נעילת תוכנות, טיימר, נגד, ירידה המכשיר מת, מנות המריח, סוס טרויאני ניתוב, דלת מלכודת, פצצת זמן או כל הקודים האחרים או הוראות אשר נועדו לשמש כדי לספק אמצעי גישה חשאית או בלתי מורשה או נועדו לעוות, נזק, למחוק או פירוק סרגל הכלים של בבילון, את השירותים או את הרשת. יתר על כן, אינך רשאי להשתמש בסרגל הכלים של בבילון או שירותים לפתח, ליצור, להעביר או לאחסן מידע: (א) מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או זכות קניינית אחרת, (ב) הוא משמיץ, מזיקות, פוגעות, שנאה או מגונה; (ג) בכל מונעת בדרך זו או אחרת מפריע לביצוע הרגיל של שימוש של אדם אחר על סרגל הכלים של בבילון או שירותים, (ד ') מבצע כל פעילות מסחרית ללא בקשה אסור על פי הדין החל, (ה) הוא הטרדה או פגיעה בפרטיות או מאיים על אנשים אחרים או קבוצות של אנשים,. ו (F) מתחזה כל אדם אחר, או חטיפות או מניח את הזהות של כל אדם (זהותו האמיתית, שם בדוי או כינוי באינטרנט)
סרגל הכלים של בבילון שירותי שיוכנסו, ועשויים לכלול, טכנולוגיה, תוכנה ושירותים בבעלות ובשליטה של ​​צדדים שלישיים. שימוש בתוכנה כזו או בשירותים של צד שלישי הוא כפוף לתנאי ההסכמים החלים רישיון צד שלישי, ואתה מסכים להסתכל אך ורק לצד השלישי ישים ולא סרגל הכלים של בבילון לאכוף את כל הזכויות שלך. כל שינויים או שיפורים סרגל הכלים של בבילון שירותי קניינה הבלעדי של סרגל הכלים של בבילון. אתה מבין כי סרגל הכלים של בבילון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה לשנות או להפסיק או להשהות את זכותך לגשת לכל השירותים שלה או להשתמש בכל הכלים בבילון בכל עת, ויכול בכל עת להשעות או להפסיק כל להלן רישיון השבת סרגל הכלים של בבילון אתה יכול כבר לגשת או להתקין ללא הודעה מוקדמת. בבילון שומרת לעצמה את הזכות להוסיף תכונות נוספות או פונקציות לסרגל הכלים בבילון. כאשר מותקן במחשב, סרגל הכלים של בבילון מעת לעת מתקשר עם שרתי בבילון סרגל הכלים. אנו עשויים לדרוש עדכון של התוכנה על המחשב כאשר שחרור גרסה חדשה, או בעת ביצוע תכונות חדשות זמין. עדכון זה עשוי להתברר באופן אוטומטי או באמצעים אחרים. אתה מבין כי ייתכן שנצטרך את הסקירה שלך ואת קבלת ההסכם דאז מקומי הרשיון למשתמש קצה / תנאי השירות / מדיניות הפרטיות בטרם תוכל לאפשר רישיון מוגבל עבור כל גרסאות מתקדמות יותר של התוכנה. אתה מאשר ומסכים כי בבילון אינה חייבת להעמיד לרשות את כל הגירסאות הבאות של יישומי תוכנה שלה.

4 רשות לנצל
על מנת לקבל את היתרונות הניתנים על ידי סרגל הכלים של בבילון, אתה מעניק בזאת רשות סרגל הכלים של בבילון לנצל את רוחב הפס של המעבד של המחשב, רק כדי לספק לך את השירותים שנבחרו, או שנמסר על ידי בעל האתר.
5 סיכונים
בבילון הוא לוקח Mesures סבירים ATEMPT כדי לשמור על סרגל הכלים של בבילון שירות מאובטח. אך, כמו כל ספקי תוכנה אחרים באינטרנט, תוכנות, שירות והאתר עדיין עשויים להיות פגיעים לבעיות אבטחה שונות מסיבה זו, אין לראות מאובטח. אם אתה לא רוצה להיות חשוף לסיכונים אלה, מומלץ לא להשתמש בסרגל הכלים בבילון או שירות.
6 זכויות קנייניות
סרגל הכלים של בבילון שירותי מכילים מידע קנייני וסודי של סרגל הכלים של בבילון, לרבות סודות מסחריים, זכויות יוצרים וסימני מסחר הכלול בו, אשר מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים. כותרת ובעלות של סרגל הכלים של בבילון, כולל ללא הגבלה כל זכויות הקניין הרוחני הנקובות, יהיו ויישארו רכושה הבלעדי של סרגל הכלים של בבילון וספקיה, ומלבד הרישיון המוגבל שניתן לך, סרגל הכלים של בבילון שומרת לעצמה בסדר, כותרת והאינטרסים סרגל הכלים של בבילון. אתה לא ינקוט פעולה כלשהי כדי לסכן, להגביל או לשבש את הבעלות בבילון של סרגל הכלים של וזכויות לגבי סרגל הכלים של בבילון ושירותים. אתה מכיר בעובדה כי כל העתקה בלתי מורשית או שימוש בלתי מורשה סרגל הכלים של בבילון או שירותים מהווה הפרה של הסכם זה חוקי זכויות יוצרים אסורה בהחלט.

7 טווח; סיום, תיקון.
(א) הסכם זה ייכנס לתוקף החל ממועד אתה מקבל את ההסכם, ובכך במפורש להסכים לתנאים המפורטים בהסכם זה, והוא יישאר בתוקף עד סיום ע"י אחד הצדדים כמפורט להלן.

(ב) אתה רשאי לסיים את ההסכם בכל עת, בתנאי שאתה להפסיק כל שימוש סרגל הכלים של בבילון ושירותים להרוס או להסיר את כל הכוננים הקשיחים, רשתות, אחסון ומדיה אחרים את כל העותקים של סרגל הכלים של בבילון ברשותך. בבילון רשאית לסיים את ההסכם בכל עת, עם או בלי סיבה, על ידי מתן הודעה מראש ו / או למנוע את הגישה שלך סרגל הכלים של בבילון ו / או שירותים.

(ג) עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא (אני) כל הרישיונות וזכויות להשתמש בסרגל הכלים בבילון השירותים תסתיים ואתה חייב להסיר את סרגל הכלים של בבילון מציוד המחשב ועושה את כל הטקסטים המקוריים ועותקים של סרגל הכלים של בבילון ברשותך (ד) בבילון יעדכן מפעם לפעם את ההסכם ואת מדיניות הפרטיות. כאשר שינויים אלו מתרחשים, נשנה גם את "המועד הקובע" של מדיניות פרטיות. במקרה של שינויים מהותיים בהסכם זה או במדיניות הפרטיות, תקבל הודעה על ידי בבילון כפי שהוא יעמיד הודעה בולטת באתר האינטרנט שלה. בבילון ממליץ לך בחום לסקור באופן תקופתי את ההסכם ואת מדיניות הפרטיות.
8 התקנה, תפעול הסרת
בעת ההתקנה, סרגל הכלים של בבילון יתווסף דפדפן האינטרנט בצורה של סרגל הכלים. תכונות סרגל הכלים, יישומונים ואמצעי בקרה נקבעים על ידי שותף. הוא גם מספק אותך עם תיבת חיפוש, גישה נוחה חיפוש באינטרנט עוצמה ישירות מהדפדפן. סרגל הכלים של בבילון ל-Internet Explorer ניתן למזער על ידי לחיצה ימנית על סרגל הכלים ובחירה בו. בנוסף, תקבל חיפוש בבילון סרגל הכלים של סיוע תכונה אשר מספק לך תוצאות חיפוש רלוונטיות כאשר אתה מציב את שאילתת החיפוש בשורת הכתובת בדפדפן (כפי שתואר לעיל תחת סיוע חיפוש)
כאשר המשתמש משתמש אחד בתכונת החיפוש בבילון סרגל הכלים כדי לחפש באינטרנט, השאילתה מגיעה השרתים שותף. כמו כל דפי אינטרנט רגילים, חוץ מזה שאילתת מילת המפתח, והיא כוללת מידע כמו כתובת ה-IP, לשון הגדרת ברירת המחדל, סוג הדפדפן, ואת מזהה ייחודי אנונימי. סרגל הכלים של בבילון משתמשת במידע זה כדי לעבד את הבקשה כראוי החיפוש שלך לשרת אותך רלוונטיות תוצאות חיפוש טובות יותר. סרגל הכלים של בבילון שולח בקשה תצורה בעת הפעלת הדפדפן. בקשה זו כוללת רק נתונים כגון סוג הדפדפן & כתובת ה-IP. בנוסף, מדי פעם פלטפורמת בבילון סרגל הכלים עשוי לשלוח בקשה השרתים שלנו כדי לבדוק אם יש גירסה חדשה. כל המידע שנאסף נשמר אנונימי לחלוטין, הוא לא אישי ניתן לזיהוי, והיא משמשת רק לצורך אספקת שירותי חיפוש טובות יותר תוכן בהתאם להעדפותיך.
חשוב לציין כי כל המידע שנאסף של שאילתות חיפוש, נרשם שלא על בסיס זיהוי אישי ושמר אנונימי לחלוטין. כל המידע פעילות החיפוש חקר הערכה רק על בסיס מצטבר (למעט בתשובה לפניית לקוחות או הליך משפטי), ואנחנו לא לחשוף כל מידע שאינו מצטבר לצד שלישי, למעט כפי שנדרש על ידי תהליך משפטי חוקי כזה כמו
סרגל הכלים של בבילון כל הזמן עוקב אחר פעילות ושימוש של סרגל הכלים של בבילון. על ידי ניתוח מידע מצטבר על השימוש במוצר שלנו, סרגל הכלים של בבילון יכול לשפר את המוצר להציע לך שירות טוב יותר.
בבילון שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע שתמצא לנכון כדי (א) להבטיח תאימות עם הסכם זה; (ב) קיום כל חוק, תקנה או הליך משפטי, או (ג) להגן על הזכויות, הרכוש, האינטרסים של בבילון שלה עובדים או הציבור הרחב. סרגל הכלים של בבילון גם שומרת לעצמה את הזכות לערוך, לסרב להעביר או להסיר כל מידע או חומרים, כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של בבילון.
סרגל הכלים של בבילון גם עושה שימוש "עוגיות". אנו משתמשים בעוגיות כדי לאחסן קוד מייעדים מקור הפצה סרגל הכלים של בבילון. מידע זה מאפשר לנו להבחין כראוי תוכנה לצורך פיצוי צדדים שלישיים אשר להפיץ המוצר שלנו לנתח שימור ושימוש על בסיס מצטבר. התוכנה גם משתמשת בקובצי Cookie כדי לאחסן את העדפות המשתמש. אנחנו לא משתמשים בעוגיות כדי לעקוב אחר השימוש של האינטרנט בכל דרך אחרת, או כדי לאחסן מידע אישי ניתן לזיהוי, ואנחנו לא לחשוף את המידע עוגיות לצד שלישי, למעט כפי שנדרש תהליך משפטי חוקי, כגון צו חיפוש, החוק, הזמנה לדין או צו בית המשפט או כדי להגן על שלומם של מישהו. אם ברצונך לבטל את הסכמתך לכל אחד תכונות בבילון סרגל הכלים המפורטים להלן, עליך להסיר את התוכנה מהמחשב. הוראות ההסרה פורטו לעיל
9 מדיניות פרטיות
מדיניות פרטיות זו חלה על סרגל הכלים של בבילון וכל אחד האתרים הקשורים (להלן: "אתרי אינטרנט") המנוהלים על ידי סרגל הכלים של בבילון ("אנחנו" או "לנו"). במקרה של סתירה בין מדיניות פרטיות זו מדיניות רשום על אחד לאתרי אינטרנט אחרים, מדיניות זו ישלוט. אנחנו לא אוספים מידע לזיהוי אישי, כולל שמות, מספרי טלפון וכתובות. אנחנו לא אוספים מידע הדרוש כדי לאפשר תכונות מסוימות פלטפורמה סרגל הכלים של בבילון. אנחנו לא מוכר, משכיר או להחליף כל מידע המאפשר זיהוי אישי שאתה מספק כאשר באמצעות סרגל הכלים של בבילון או אתרי אינטרנט.
אנו אוספים מידע מסוים כגון פרוטוקול אינטרנט (IP), סוכן המשתמש בדפדפן, הדף מתייחס, תאריך / חותמת הזמן ועוגיות באופן אוטומטי. אנו משתמשים במידע זה על מנת לנתח מגמות, לנהל את האתר, כדי לעקוב אחר תנועות המשתמשים באתר וכדי לאסוף מידע דמוגרפי טוב יותר לספק את השירותים שלנו.
כאשר אתה מבקר את אתרי האינטרנט בבילון, אנו עשויים להציב קובץ טקסט קטן המכונה "עוגיה" על המחשב המאפשר לנו לשפר את איכות השירות שלנו, כדי לאחסן את העדפותיך והגדרות. חשוב לציין, עוגיות אינו מאפשר לנו לקבל כל מידע המאפשר זיהוי אישי (כמו השם האמיתי שלך או כתובת), אלא אם סיפקו דווקא מידע כזה בעת שימוש באתרי אינטרנט או תוכנה. תכונת החיפוש שולח בקשה לשרתים שלנו בעת עיבוד שאילתת חיפוש, כי יש לך שהוזנו. בקשה זו כוללת את שאילתת מילת המפתח, מקור (סרגל כלים, סרגל IE, קישורים הקשורים זה לזה, וכו '...) וכל הנתונים מועברים באופן אוטומטי על ידי ה-HTTP הדפדפן (כתובת ה-IP, סוכן המשתמש, עוגיות וכו' ...). אנו משתמשים במידע זה כדי לעבד את הבקשה כראוי החיפוש שלך. לדוגמה, מידע זה מספק לנו מידע על איזו שפה אתם מעדיפים להשתמש והמיקום הגיאוגרפי שלך. מידע זה נרשם שלא על בסיס זיהוי אישי, והוא כל הזמן אנונימי לחלוטין. אם כל אתרי האינטרנט או תוכנה נמכר אי פעם או הכל או לא מהותית כל הנכסים הקשורים אתר אינטרנט או תוכנה מועברות לגורם אחר, אנו עשויים להעביר את כל המידע הנמסר על ידי או נאסף ממך, כולל פרטי זיהוי אישיים על מנת להבטיח המשכיות של השירות. אנו לחשוף את המידע, כולל פרטי זיהוי אישיים, נתונים שנרכשו על ידי עוגיות, ונתונים אחרים, כאשר נדרש על פי צו, יירוט זימון או תהליך אחר כדין. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחשוף מידע מסוג זה, כאשר אנו מאמינים, בפסק הדין דעתנו הבלעדי, ובמידה בקנה אחד עם החוק החל, כי גילוי כאמור יש צורך להגן על הזכויות או הבטיחות של אחרים או לאכוף או להגן על זכויותינו תחת, זה הסכם.
10 ייצוגיות שלך והתחייבויות
(א) אתה מצהיר ומתחייב כי (i) ברשותך הזכות החוקית ויכולת לחתום על הסכם זה ועל מנת לקיים את תנאיו, (ב) תשתמש סרגל הכלים של בבילון שירותי למטרות חוקיות בלבד ובהתאם הזה הסכמה לכל החוקים, התקנות והמדיניות, (iii) לא ינסה שחזור לשפת, הנדסה לאחור או לפרוץ את סרגל הכלים של בבילון או רשת או לנצח או להתגבר על כל הצפנה ו / או אחרים שיטות הגנה טכניים שבוצעו על ידי בבילון ביחס ו בבילון / או מידע מועבר, מעובד או לאחסן באמצעות סרגל הכלים של בבילון או משתמשים אחרים סרגל הכלים של בבילון, (ד) שלא לנקוט בצעדים כלשהם כדי להפריע או בפשרה כל צורה של אמצעי אבטחה בבילון של סרגל הכלים, אדם אחר או של המחשב של ישות ברשת ו / או שירותים אחרת שיתוף, (v) אתה תמיד לספק ולשמור על אמת, מידע מדויק, עדכני ומלא כפי שהתבקש על ידי סרגל הכלים של בבילון, (ו ') תוכלו להשתמש סרגל הכלים של בבילון שירותי על המחשב שבו שימוש כזה מאושר על ידי הבעלים של המחשב.
(ב) אתה מסכים שאתה לא תשתמש בכל התקן אוטומטי או ידני או תהליך להתערב או לנסות לשבש את העבודה התקינה של סרגל הכלים של בבילון, רשת או שירותים, אלא כדי להסיר את סרגל הכלים של בבילון ממחשב אחד מהם אתה הבעלים או המשתמש המורשה באופן המותר על פי הסכם זה. אתה לא יכול להפר או לנסות לפגוע באבטחת סרגל הכלים של בבילון, או שירותי רשת. בבילון שומרת לעצמה את הזכות לחקור מקרים שעשויה להיות בהם פגיעה כזו, והוא עשוי להיות כרוך, ולשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק בהגשת תביעות נגד משתמשים שהשתתפו הפרות כאלה.
(ג) בבילון יסוד סביר לחשוד כי ייצוגים שלך, הבטחות או אחריות הם לא מדויק או פרוץ, בבילון רשאית להפסיק את הרשות, לשלול או כל שימוש סרגל הכלים של בבילון ו / או שירותים, לרדוף כל הסעדים המשפטיים המתאימים.

11 הגשות
אם בקשתנו שליחת תוכן (למשל, הודעות, הגשות תחרות, סקרים, שאלות הקלפי) או לשלוח לנו הצעות, רעיונות יצירתיים, הערות, שרטוטים, או מידע אחר (להלן, "הגשות"), הגשות כאמור תחשב , ו יישאר, קניינם של בבילון. אף אחד ההגשות יהיו כפופים כל התחייבות אמון מצד סרגל הכלים של בבילון, בבילון לא תהיה אחראית לכל שימוש או גילוי של כל ההגשות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בבילון תהיה אך ורק הבעלים של כל הידוע כעת או הזכויות הקיימות להלן ל את ההגשות של מכל סוג שהוא ברחבי היקום, יהיה זכאי שימוש בלתי מוגבל של ההגשות לכל מטרה שהיא, מסחרית או אחרת, ללא פיצויים ספקית של ההגשות.
12 שיפוי.
אתה מסכים לשפות, החזק מזיק ולהגן על סרגל הכלים של בבילון ונספחיו, חברות האם, חברות הבת, אנשי המשרד, מנהלים, עובדים, סוכנים וספקי שירותי רשת על חשבונך, וכנגד כל צד שלישי טענות, תביעות, הליכים, וחליפות וכל הקשור התחייבויות, נזקים, התנחלויות, עונשים, קנסות, עלויות והוצאות (כולל, ללא הגבלה, שכר טרחת עורך דין סבירים אחרים ברזולוציה הוצאות במחלוקת) שנגרמו על ידי בבילון הנובעים או קשורים לפגיעה שלך (א) או הפרה של תנאי כלשהו הסכם זה או כל מדיניות או הנחיות המוזכרים או (ב) שימוש או שימוש לרעה סרגל הכלים של בבילון ו / או שירותים.
13 קישורים ותוצאות חיפוש.
התוכנה עשויה לספק, או של צד שלישי עשוי לספק, תוצאות חיפוש או קישורים אחרים אחרים של World Wide אתרי אינטרנט או משאבים. כי אין לנו שליטה על אתרים ומשאבים אלה, אתה מאשר ומסכים כי אנו לא אחראית לזמינות של אתרים או משאבים חיצוניים שכאלה, אינם תומכים ואינם אחראים או בחבות לכל תוכן, פרסום, מוצרים, או אחר חומרים על או הזמינים באתרים או משאבים אלה. כמו כן, אתה מצהיר ומסכים כי לא תהא אחריות או חבות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרם או לכאורה להיגרם על ידי או בקשר לשימוש או להסתמכות על כל תוכן, כגון סחורות או שירותים הזמינים או באמצעות כל אתר כזה או משאב.
14 כתב ויתור על אחריות.
(א) סרגל הכלים של בבילון והשירותים מסופקים "כמות שהם" אין אחריות, טענות או מצגות תוצרת הגדר. בין אם מפורשת, משתמעת, או סטטוטורית, לגבי סרגל הכלים של בבילון או שירותים לרבות אחריות על איכות, ביצועים, אי הפרה, לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת, וגם אין כל אחריות נבנה ע"י ממהלך העסקים, קורס של ביצועים, או מנוהג סחר. יתר על כן בבילון אינה טוענת או ערבה בבילון או שירותים מכל סוג שתמיד יהא זמין, נגיש,
(ב) הנך מאשר כל הסיכון הנובעים משימוש או לביצועי סרגל הכלים של בבילון שירותי נשארת איתך במידה המרבית המותרת על פי דין.
(ג) סרגל הכלים של בבילון עשוי להיות מנוצל ומופץ על ידי צדדים שלישיים אינן קשורות סרגל הכלים של בבילון. אתה מסכים כי סרגל הכלים של בבילון לא תהיה אחראית בגין כל נזק, תביעה או אובדן מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק מקרי, עקיף, מיוחד או תוצאתי כאמור בסעיף 13 (א) לעיל, הנובעים כל פעולה או השמטות מבין גורמי חוץ.
(ד) כמו שיפוט מסוימים אינם מתירים חלק החריגים המפורטים בסעיף זה 12, כמה הכללות אלה אינן חלות עליך. 15 הגבלת אחריות.
(א) בשום מקרה לא AND תחת התיאוריה משפטי, סרגל הכלים של בבילון, לחברות המסונפות אליה, יהיו חברות האם, חברות הבת, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, סוכנים או ספקי שירות רשת יהיו אחראים בין אם, חוזה אחריות, בנזיקין (לרבות רשלנות (בין אם פעיל , פסיבית או זקופה), תוצר חבות או אחריות קפידה או תיאוריה אחרת), בגין כל נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים או תוצאתיים (לרבות, ללא הגבלה אובדן נתונים, הפרעה בשירות, כשל המחשב או אובדן כספי מכל סוג שהוא, נזק בשל איבוד של, מוניטין עסקי הפרעה, המחשב כשל או תקלה, אובדן רווחים עסקיים, אובדן מידע עסקי, או פי כל נזק או אובדן מסחרי אחר) הנובעים משימוש או חוסר יכולת להשתמש סרגל הכלים של בבילון או בשירותים, גם אם בבילון סרגל הכלים קיבלה הודעה על האפשרות לנזקים כאמור.
(ב) רק שלך נכון לגבי בעיות או חוסר שביעות רצון סרגל הכלים של בבילון ו / או שירותים הוא להסיר ולהפסיק את השימוש סרגל הכלים של בבילון ושירותים כאלה.
(ג) בשום מקרה חבות המצטברים בבילון של סרגל הכלים כלפיך או כלפי כל צד שלישי אחר בגין כל הפסד או נזק תחול יעלה התחתון שנתקבלו (אני) סכום בבילון סרגל הכלים ממך רשיון, או (ב ') 100 $ דולר, גם אם בבילון נמסר על האפשרות של נזקים אלה, או בגין כל תביעה כל צד אחר.
(ד) סמכויות שיפוטיות מסוימות אינן מתירות החרגה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, ולכן ההגבלות והיוצאים מן הכלל אינן חלות עליך.
16 התמיכה בלקוחות
בבילון במאי, אך לא נדרש, לספק לך תמיכה טכנית ("תמיכה"). בבילון רשאית להפסיק כל תמיכה שהיא מספקת בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

17 חתימות אלקטרוניות הסכמים.
אתם מודעים ומסכימים כי על ידי לחיצה על כפתור שכתוב עליו "אני מסכים" או קישורים דומים כגון יכול שיהיה על ידי בבילון כדי להוריד את סרגל הכלים של בבילון לקבל את תנאי הסכם זה, אתה הגשת חתימה אלקטרונית מחייב משפטית והן כריתת חוזה מחייב משפטית. אתה מכיר בעובדה כי הגשות אלקטרוניים שלך מהווה את הסכמתך והכוונה להיות מחויב להסכם זה. על פי כל החוקים, התקנות, כללים, תקנות או חוקים אחרים, הנך מסכים להשתמש של חתימות, חוזים אלקטרוניים, הזמנות רשומות אחרות ו למסירה אלקטרונית של הודעות, מדיניות ורשומות של עסקאות יזומות או השלמת דרך סרגל הכלים של בבילון או שירותים. יתר על כן, הינך מוותר בזאת על כל זכות או דרישות על פי כל החוקים, תקנות, חוקים, תקנות או חוקים אחרים בכל תחום שיפוט אשר דורשים חתימה מקורית או מסירה או אי ההחזרה הלא רשומות אלקטרוניות. 18 הוראות כלליות.
בבילון שומרת לעצמה את כל הזכויות שאינן מוענקות בזאת במפורש. בבילון רשאי לשנות הסכם זה בכל עת על ידי מתן ההסכם המתוקן כך לך או פרסום ההסכם המתוקן באתר האינטרנט שלו בכתובת בבילון www.babylon-software.com. המשך השימוש של סרגל הכלים של בבילון ו / או בשירותים יהווה את הסכמתך להסכם המתוקן כזה. אתה לא יכול להקצות הסכם זה או על פיו זכויות. שום דבר בהסכם זה לא תהווה שותפות או מיזם משותף בינך לבין בבילון. כל תנאי הסכם זה או הוראה צריכים להיחשב חלל חוקי או בלתי ניתן לאכיפה או בשלמותו או יישום מסוים, את שארית הסכם זה בכל זאת יישארו בתוקף מלא. הכישלון של סרגל הכלים של בבילון בכל עת או פעמים לדרוש ביצוע כל הוראה הסכם זה יהיה באופן לא משפיע על זכותה במועד מאוחר יותר כדי לאכוף אותו, אלא אם כן אותו דבר הוא ויתר בכתב. על הסכם זה יחולו ויפורשו על פי חוקי מדינת ישראל מבלי להתייחס לסכסוך שלו לכללי ברירת הדין. כל הליך משפטי הנובע או הקשור להסכם זה יהיה כפוף לסמכות השיפוט הבלעדית של בית משפט של ישראל באופן בלתי הפיך אתה מסכים לתחולת הדין של בתי משפט אלה. התנאים המפורטים בהסכם זה, כל הסכם שירותים הקשורים מהווים הסכם סופי, מוחלט ובלעדי בכל הנוגע סרגל הכלים של בבילון שירותי ואין סתר, הסביר או בתוספת עדות מוקדמת הסכם, כל הסכם בעל פה או כל זמנו תנאים נוספים עקבי. בבילון רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להקצות הסכם זה לחברה בת או חברה אחות, ללא מתן הודעה מוקדמת.
אתם מאשרים במפורש שקראת הסכם זה ולהבין את זכויות, חובות, כללים ותנאים המפורטים להלן. על ידי המשך כדי להתקין את סרגל הכלים של בבילון, אתה במפורש הסכמה להיות מחויב לתנאיו והגבלותיו ולהעניק לסרגל הכלים בבילון זכויות המפורטים להלן.