Babylon Client הוראות להסרת בבילון

הוראות להסרת בבילון

אם ברצונך להסיר את תוכנת בבילון, עליך לוודא קודם שהתוכנה אינה פועלת.

לאחר שיצאת מתוכנת בבילון, לחץ על תפריט התחל, ואז על לוח הבקרה (ממוקם בצד השמאלי של תפריט התחל בעברית).

הוראות להסרת בבילון

בלוח הבקרה, תחת תוכניות, לחץ על הסר התקנת תוכנית (הוספה או הסרה של תוכניות ב-Windows XP).

חפש את Babylon ברשימת היישומים המותקנים.

הוראות להסרת בבילון

לחץ פעם אחת על שם התוכנה ואז לחץ על הסר או הסר התקנה. אשף הסרת ההתקנה יופעל כעת.

To remove Babylon from PC

לאחר שאשף הסרת ההתקנה יסיים, הפעל את המחשב מחדש כדי להשלים את התהליך.

To remove Babylon from Mac

על מנת להסיר את בבילון ממק, פשוט גרור את הסמל של בבילון משולחן העבודה ותיקיית היישום אל סמל הפח (trash).